FORUM FÖR DATASKYDD – STYRELSE 2022

Caroline Olstedt Carlström, Ordförande
Caroline Olstedt Carlström är partner vid Cirio Advokatbyrå. Hon har arbetat med dataskyddsfrågor sedan millennieskiftet och är en flitigt anlitad talare vid konferenser i Sverige och utomlands.

Karl-Fredrik Björklund
Karl-Fredrik Björklund är advokat och partner på Hellström Advokatbyrå. Karl-Fredrik är dataskyddsexpert med över sexton års erfarenhet av att arbeta som personuppgifts-/dataskyddsombud och som konsult för företag, frivilligorganisationer och myndigheter. Han föreläser frekvent om dataskyddsfrågor, tidigare personuppgiftslagen, numera dataskyddsförordningen och andra registerförfattningar.

Maria Holmström Mellberg
Maria Holmström Mellberg är rådgivare inom integritet, dataskydd och styrning, riskhantering och kontroll. Tidigare Nordea Group Privacy Lead, samt en rad positioner inom regelefterlevnad och hantering av operativa risker och bred erfarenhet från många delar av finansiell sektor. Aktiv i påverkansarbete arbete lokalt och på EU-nivå främst inom områdena data, digital och cyber. Grundare och chefsrådgivare (LL.M., CISM), Mellberg Advisory AB.

Filip Johnssén
Filip Johnssén har tio års erfarenhet av att arbeta uteslutande med dataskydd. Författare till två böcker om GDPR och medlem av Forum för Dataskydds styrelse sedan föreningen grundades.

Rose-Mharie Åhlfeldt
Rose-Mharie Åhlfeldt är biträdande professor och docent i informationsteknologi på Högskolan i Skövde. Undervisar och forskar inom områdena informationssäkerhet och hälsoinformatik och håller förutom akademiska kurser även uppdragsutbildningar åt företag och myndigheter. Hennes forskning fokuseras på utveckling och utvärdering av metoder och verktyg kring systematiskt informationssäkerhetsarbete, säker och effektiv informationshantering i hälso- och sjukvården samt integritetsfrågor. Förutom att leda och genomföra forskningsprojekt inom akademin, deltar hon även i det svenska standardiseringsarbetet kring ISO/IEC 27000-serien via SIS TK318 samt är deltagare i Västra Götalands Digitaliseringsråd. Rose-Mharie har också deltagit i arbetsgruppen för framtagandet av nytt metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Är ledamot av Forum för Dataskydd sedan 2015.

Simone Fischer-Hübner
Simone Fischer-Hübner är ansvarig för Privacy & Security-forskningen vid Karlstad universitet, där hon varit verksam som professor sedan år 2000. Hon har forskat om integritet och privacy enhancing technologies (PETs) i över 30 år, är medlem i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationssäkerhetsråd och är involverad i en rad H2020-projekt.

Kian Rozi
Kian är en informationssäkerhetsexpert med integritetsskydd som särskild specialisering. Han har tidigare föreläst inom IT- och informationssäkerhet vid Stockholms Universitet, varit verksam som konsult hos Combitech och kommer närmst från att ha tjänstgjort som Chief Information Security Officer hos Previa och med ansvar för de svenska Falck healthcare-bolagen. Idag är Kian verksam genom sitt eget bolag Securacy.

Mattias Gotthold
Mattias är jurist med gedigen erfarenhet av dataskydd. Utöver att vara vice ordförande för Forum för Dataskydd är han verksam såsom senior juridisk rådgivare vid Data Law Center. Där har han konsultuppdrag för såväl SME-bolag och stora bolag inom den privata sektorn som myndigheter och kommuner i offentlig sektor. Han är också van att hålla föredrag och seminarier samt har anlitats som talare vid konferenser inom GDPR och annan dataskyddslagstiftning.

Henriette Wejdmark
Dataskyddsombud vid Pensionsmyndigheten. Henriette har tidigare varit dataskyddsombud för Socialstyrelsen samt Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd och jurist vid Integritetsskyddsmyndigheten där hon bland annat var kontaktperson för personuppgiftsombuden. Intresset för dataskydd väcktes redan 2007 under studietiden där hon skrev uppsats om missbruksregeln och gränslandet mot yttrandefriheten. Henriette är även sedan 2018 sammankallande för en grupp dataskyddsombud inom statliga myndigheter.

Niklas Gustafsson
Niklas arbetar på Åklagarmyndighetens rättsavdelning som myndighetens verksarkivarie och dataskyddsombud. Det innebär praktisk tillämpning av TF, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt granskning och uppföljning av myndighetens personuppgiftshantering enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen. Niklas är också medförfattare till boken Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende.

Svitlana Jelisic
Svitlana Jelisic har bakgrund som jurist i offentlig sektor och är för närvarande aktiv som dataskyddsombud i flertalet kommuner och kommunala bolag i Södermanland. Under sin tid som dataskyddsombud har hon representerat ca. 30 personuppgiftsansvariga samt hjälpt till att bygga upp tillhörande dataskyddsorganisationer, och därigenom drivit förändringsarbete för att väcka intresse och uppmärksamhet samt sprida kunskap om dataskyddsförordningen till kommunens medarbetare. Hon organiserar och genomför fysiska och digitala föreläsningar samt workshops.

För kontakt vänligen maila till info@dpforum.se och märk ämnesraden med “Styrelse”.

 

 

Valberedning

Från vänster:

Bo Johan Wigfeldt, Ordförande tillika sammankallande i Valnämnden.
Jurist och systemvetare, samt delägare i Jurist Nu! Sverige AB.
Bo Johan är dataskyddsexpert och har uppdrag som dataskyddsombud i tre företag. Bo Johan processar både inom förvaltningsrättsliga som civilrättsliga områden och arbetar som konsult för företag, organisationer och startups. Han undervisar och ger rådgivning på svenska och engelska i Sverige och i utlandet.

Maria Wellmert, Ledamot i Valnämnden.
Privacy Manager på IST Group AB.
Maria har arbetat med informationssäkerhetsfrågor sedan 2012 och med dataskyddsfrågor sedan 2016. Genom dataskyddsarbetet växte ett stort engagemang fram för integritetsfrågor. Inom informationssäkerhet har Maria framför allt arbetat med ISO 27001 och har varit med att certifierat företag men även att förvalta ett certifikat. Utöver det har Maria varit ansvarig för implementeringen av det systematiska dataskyddsarbetet hos IST Group AB. Maria har arbetat strategiskt och stöttande i Växjö kommunkoncerns förvaltningar och hjälpt bolag med att arbeta riskbaserat och systematiskt med säkerhet och integritet. Idag är Maria tillbaka på IST Group AB där fokus framför allt är på organisationen av det systematiska arbetet samt agera stöttande i dataskyddsfrågor för koncernens produkt- och säljbolag.

Charlotta Sandström, Ledamot i Valnämnden.
Dataskyddsombud (DSO) på Skatteverket.
Charlotta har arbetat med dataskyddsfrågor i drygt 20 år. Hon har även varit personuppgiftsombud och DSO på Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten. Charlotta har varit medlem i Forum för Dataskydd sedan starten 2012.

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart