Styrelse Forum för dataskydd

Styrelse

Forum för dataskydd – styrelse 2020

Caroline Olstedt Carlström, Ordförande
Caroline Olstedt Carlström är partner vid Cirio Advokatbyrå och externt dataskyddsombud åt bl a Klarna Bank. Hon har arbetat med dataskyddsfrågor sedan millennieskiftet och är en flitigt anlitad talare vid konferenser i Sverige och utomlands.

Karl-Fredrik Björklund
Karl-Fredrik Björklund är advokat och partner vid Wikström & Partners. Karl-Fredrik är dataskyddsexpert med över sexton års erfarenhet av att arbeta som personuppgifts-/dataskyddsombud och som konsult för företag, frivilligorganisationer och myndigheter. Han föreläser frekvent om dataskyddsfrågor, tidigare personuppgiftslagen, numera dataskyddsförordningen och andra registerförfattningar.

Maria Holmström Mellberg
Maria Holmström Mellberg är rådgivare inom integritet, dataskydd och styrning, riskhantering och kontroll. Tidigare Nordea Group Privacy Lead, samt en rad positioner inom regelefterlevnad och hantering av operativa risker och bred erfarenhet från många delar av finansiell sektor. Aktiv i påverkansarbete arbete lokalt och på EU-nivå främst inom områdena data, digital och cyber. Grundare och chefsrådgivare (LL.M., CISM), Mellberg Advisory AB.

Filip Johnssén
Filip Johnssén har tio års erfarenhet av att arbeta uteslutande med dataskydd. Författare till två böcker om GDPR och medlem av Forum för dataskydds styrelse sedan föreningen grundades.

Bobi Mitrovic
Advokat Bobi Mitrovic arbetar sedan mer än 10 år med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning rörande dataskyddsfrågor, IT-avtal, kommersiella avtal och immateriella rättigheter.

Rose-Mharie Åhlfeldt
Rose-Mharie Åhlfeldt är biträdande professor och docent i informationsteknologi på Högskolan i Skövde. Undervisar och forskar inom områdena informationssäkerhet och hälsoinformatik och håller förutom akademiska kurser även uppdragsutbildningar åt företag och myndigheter. Hennes forskning fokuseras på utveckling och utvärdering av metoder och verktyg kring systematiskt informationssäkerhetsarbete, säker och effektiv informationshantering i hälso- och sjukvården samt integritetsfrågor. Förutom att leda och genomföra forskningsprojekt inom akademin, deltar hon även i det svenska standardiseringsarbetet kring ISO/IEC 27000-serien via SIS TK318 samt är deltagare i Västra Götalands Digitaliseringsråd. Rose-Mharie har också deltagit i arbetsgruppen för framtagandet av nytt metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  Är ledamot av Forum för Dataskydd sedan 2015.

Simone Fischer-Hübner
Simone Fischer-Hübner är ansvarig för Privacy & Security-forskningen vid Karlstad universitet, där hon varit verksam som professor sedan år 2000. Hon har forskat om integritet och privacy enhancing technologies (PETs) i över 30 år, är medlem i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationssäkerhetsråd och är involverad i en rad H2020-projekt.

Kian Rozi
Kian är en informationssäkerhetsexpert med integritetsskydd som särskild specialisering. Han har tidigare föreläst inom IT- och informationssäkerhet vid Stockholms Universitet, varit verksam som konsult hos Combitech och kommer närmst från att ha tjänstgjort som Chief Information Security Officer hos Previa och med ansvar för de svenska Falck healthcare-bolagen.
Idag är Kian verksam genom sitt eget bolag Securacy.

Eva Bergholm Guhnby
Eva är verksjurist tillika DSO på Ekobrottsmyndigheten. De frågor som Eva hanterar på myndigheten handlar främst om sekretess, dataskyddsfrågor, skattebrott och skatterätt/skattetillägg. Hon har tidigare arbetat på Skatteverket som rikssamordnare för olika kontroller och som chef under ca 10 år och var även ansvarig för brottsanmälningsfrågor under några år på myndigheten.
Eva har hunnit med två expertuppdrag: Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning och Brottsdatalagen med tillhörande kompletterande lagstiftning.

Mattias Gotthold
Dataskyddsombud och kommunjurist vid Luleå kommunkoncern. Mattias arbetar heltid med dataskyddsfrågor och är dataskyddsombud för drygt 20 organisationer (bl.a. de politiska nämnderna och de kommunala bolagen) inom kommunkoncernen. Detta innebär att han har en bred dataskyddskompetens, han har kunskap om de dataskyddsmässiga förutsättningarna för allt från skolskjuts till bostadsförmedling.

Valberedning

Sammankallande:
Lotta Kavtaradze
Fredrik Linde

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från mer än 700 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dporum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart