Integritetspolicy – Forum för dataskydd

Ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter

Forum för dataskydd, org nr 802473-2110 och adress Box 726 191 27 Sollentuna (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva arbete för att förstärka fokuset på dataskyddet genom att förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt lyfta upp och diskutera olika sakfrågor. Forumet vill medverka till att skapa och sprida medvetenhet och “best practices” på området. Forumet arrangerar bl a seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman, håller utbildning samt arrangerar en gång per år en nordisk dataskyddskonferens.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (tex. Seminarieverksamhet, utbildningsverksamhet och nätverksträffar), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information om relevanta sakfrågor etc) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och konferensavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med utskick av nyhetsbrev och information om föreningens verksamhet. Utskick kan innehålla information om produkter och tjänster från samarbetspartners men personuppgifter delas inte till sådana partners.

Föreningen kan även komma att behandla personuppgifter för att ansöka om bidrag från bl a stat, kommun eller myndighet.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens seminarie- eller nätverksverksamhet
• Utbildningar arrangerade av föreningen
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Ansökan om bidrag
• Kontakt med medlem
• Utskick av nyhetsbrev
• Besök på vår hemsida
• Fotografering samt ljud- och videoupptagning i samband med seminarier och andra sammankomster
• Publicering av material på hemsida och i sociala medier

Vi delar inte dina personuppgifter med samarbetspartners eller annan tredje man såvida du inte särskilt har bett oss om det.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

 

Ändamål med behandling

Laglig grund

Lagringstid

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Så länge du är medlem i föreningen

Föreningsadministration

Avtal

Så länge du är medlem i föreningen samt i sju år därefter för bokföringsändamål

Deltagande i föreningens seminarie eller nätverksverksamhet

Avtal

Så länge du är medlem i föreningen

Deltagande i utbildningar arrangerade av föreningen

Avtal

Så länge du är medlem i föreningen

Sammanställning av statistik och uppföljning

Intresseavvägning

Så länge du är medlem i föreningen

Ansökan om bidrag

Intresseavvägning

Så länge du är medlem i föreningen

Kontakt med medlem

Avtal

Så länge du är medlem i föreningen

Utskick av nyhetsbrev till medlemmar

Avtal

Så länge du är medlem i föreningen samt under ett år från det att medlemsskapet har upphört

Utskick av nyhetsbrev till andra

Intresseavvägning

Så länge intresse finns

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Så länge intresse finns

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

page2image1048026672

Så länge intresse finns

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

När vi får kännedom om att den registrerade bytt organisation eller på annat sätt bytt kontaktuppgifter kommer vi tillse att vi i möjligaste mån uppdaterar uppgifterna.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Forum för dataskydd använder följande tjänster för bl a intern- och externkommunikation, dokumenthantering och hantering av transaktioner.

Ekonomilänken

WordPress

Mailchimp

Slack

Google docs

Gmail

Dropbox

Tickera

Boardeaser

Stripe

Freeconferencecall

Facebook

LinkedIn

Interactive Solutions

Münchenbryggeriet

Twitter

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Begäran om registerutdrag skickas till info@dpforum.se.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter genom att kontakta oss på info@dpforum.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta kansliet för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du även rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du kansliet på info@dpforum.se.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk som arbetar med att stärka fokuset på dataskydd. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från mer är 750 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart