Uppdaterad information kring kamerabevakning

Författare:

|

Datum:

|

Med anledning av att Datainspektionen fått många frågor kring kamerabevakning i flerbostadshus har de nu tagit fram ny information gällande denna typ av kamerabevakning. Informationen riktar sig till både den som vill bevaka samt den som blir bevakad och går att finna på Datainspektionens webbplats.

Den 16 juni i år kunde vi rapportera om en granskning Datainspektionen gjort av en bostadsrättsförening. Granskningen gällde användandet av kamerabevakning i en fastighet, där man sedermera kunde konstatera att bostadsrättsföreningen handlat fel. Det handlade om kamerabevakning i fastighetens entré samt trapphus vilket ledde till att bostadsrättsföreningen blev ålagd att betala 20 000 kr i sanktionsavgift.

Bevakningsintresset avgörande

Vad innebär dataskyddsförordningen och kamerabevakning, vilka rättigheter har den som bevakas? Rätten till att inte bli bevakad – finns den? Väger intresset av att bevaka tyngre än de boendes integritetsintresse? Datainspektionen reder bland annat ut dessa frågor och vägleder både den som vill bevaka samt den som blir bevakad genom att illustrera ett flertal konkreta exempel på sin webbplats. Bevakningsintresset är avgörande och en bedömning av om tilltänkt bevakning är tillåten eller inte krävs.

Det är syftet som styr

Syftet sätter ramarna för hur en bevakning får bedrivas. Endast bevakning av det som är nödvändigt med anledning av ert syfte är tillåtet. Om syftet är att utreda, förhindra eller beivra brott måste det gå att bevisa att det kan finnas problem med brottslighet på just den plats kamerabevakningen sker. Därefter måste bevakningsintresset vägas mot rätten att inte bli bevakad i sin hemmiljö.

Läs mer på Datainspektionen.se