Remissvar: Ny Dataskyddslag

Författare:

|

Datum:

|

Dataskyddsutredningen föreslår att de regler som ska komplettera dataskyddsförordningen ska samlas i en övergripande lag och förordning.

 

Läs vårt remissvar här.

Remissvar, SOU 2017:39 Ny dataskyddslag

Forum för dataskydd är ett svenskt kompetensnätverk för personer som arbetar med dataskyddsfrågor. Föreningens syfte är att förtydliga och stärka personuppgiftsombudets/dataskyddsombudets roll i företag och organisationer samt att diskutera olika sakfrågor på dataskyddsområdet.

Forumet vill härmed utnyttja möjligheten att lämna sina synpunkter på det rubricerade betänkandet, i de delar det har en stor inverkan på våra medlemmars arbetsroll. Det gäller främst frågan om sekretess/tystnadsplikt för dataskyddsombuden.

I 1 kap. 6 § första stycket i den föreslagna dataskyddslagen regleras tystnadsplikten för dataskyddsombud inom den privata sektorn. Den lyder: ”Den som utsetts till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen får inte obehörigen röja det som han eller hon vid fullgörandet av sin uppgift har fått veta om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden.”

Även om Forumet har förståelse för utredningens resonemang gällande sekretess i den offentliga sektorn samt den tystnadsplikt som alltid råder för en anställd/uppdragstagare, anser vi att det skulle vara tydligare och enklare att generellt reglera dataskyddsombudets tystnadsplikt i dataskyddslagen för privat sektor och införa en likalydande bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det bör framgå tydligt att bestämmelsen inte bara avser enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, utan även personuppgiftsansvarigs och personuppgiftsbiträdens förhållanden. Vi tänker bland annat på säkerhetsåtgärder, incidenter, produkter/tjänster, avtal, utveckling av tjänster/IT-system och så vidare. Dataskyddsombudet måste ha möjlighet att få ta del av all tänkbar information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillräckligt kvalificerat sätt. För att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden inte ska behöva tveka att lämna all tänkbar och tillgänglig information till dataskyddsombudet bör tystnadsplikten tydligt omfatta alla uppgifter dataskyddsombudet erhåller inom ramen för sin roll som dataskyddsombud.

Stockholm den 31 augusti 2017

Fredrik Svärd

Generalsekreterare Forum för dataskydd

 

Samtliga remissvar finns samlade här.