Ny vägledning från Europeiska datatillsynsmannen

Nu har EDPS kommit med nya riktlinjer som går igenom begrepp såsom personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och gemensamt personuppgiftsansvariga.

Läs hela riktlinjen här.

Ny vägledning från Europeiska dataskyddsstyrelsen

Pga onlinetjänsters centrala ställning i det moderna samhället och den utveckling som möjliggjort sociala medier, e-handel, sökmotorer och liknande tjänster, har Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) ansett att det är lämpligt med en vägledning angående onlinetjänsters tillämpningen av artikel 6.1 b. Detta för att säkerställa att art 6.1.b endast används när det är påkallat.

EDPB uttrycker särskilt att då onlinetjänster kan finansieras på en rad olika sätt, inte sällan på sätt som möjliggör att tredje part kan spåra användarnas mönster och/eller beteenden, krävs ett förtydligande på området.

I yttrandet ger EDPB bland annat vägledning i hur ”nödvändig för att fullgöra ett avtal” i art 6.1.b. ska tolkas (se 2.5 i vägledningen).

Artikel 29- gruppen har tidigare kommit med en vägledning om den personuppgiftsansvariges berättigade intresse i relation till dataskyddsdirektivet, en vägledning som förblir relevant även i relation till dataskyddsförordningen och art 6.1 b.

Läs hela vägledningen här.

Datainspektionen inleder tillsyn mot Postnord och CDON

Datainspektionen inleder nu en granskning av Postnord och CDON för behandling av personuppgifter baserat på samtycke! Myndigheten granskar sedan tidigare Bonnier Magazine and Brands i juni. Nu ökar de granskningen med att även inkludera Bonnier News.

Läs mer på Datainspektionens hemsida här.

Polisen får använda ansiktsigenkänning för att utreda brott

Efter att polisen begärt ett förhandssamråd från Datainspektionen angående sin tänkta användning av ansiktsigenkänning kommer Datainspektionen nu med att svar.

Danska Datatilsynet ändrar sin praxis avseende publicering av bilder på internet

Sedan 2002 har avgörande om samtycke krävs för publicering av bild på internet eller inte varit om bilden utgör en porträttbild eller inte. Vid publicering av porträttbilder har samtycke alltid krävts av den som figurerar på bilden. Samtycke har däremot inte som huvudregel krävts vid publicering av en situationsbild, såsom en publik under en konsert.

På grund av gränsdragningsproblem mellan vad som utgör porträttbild och situationsbild samt den tekniska och samhälleliga utveckling som skett sedan 2002, har nu danska Datatilsynet ändrat sin praxis på området. Nytt är att ingen åtskillnad längre kommer att göras mellan porträttbilder och situationsbilder. Istället kommer en konsekvensbedömning samt vilket syfte som ligger bakom publiceringen att ligga till grund för om en bild får publiceras utan samtycke eller inte.

Läs mer här (danska).

Facebook kan behöva radera information globalt

I början av oktober kom EU-domstolen med ett nytt avgörande om möjlighet att kräva att en tjänsteleverantör såsom Facebook ser till att en olaglig handling ska förhindras eller upphöra.

I domen klargjordes bland annat att en medlemsstat ska kunna förelägga en värdtjänstleverantör att radera viss information som denne lagrar “…vars innehåll är identiskt med innehållet i information som dessförinnan förklarats olaglig eller att blockera åtkomsten till denna information, oavsett vem som har begärt att få den lagrad.” Värdtjänstleverantören kan vidare bli tvungen att radera informationen eller blockera åtkomst till informationen globalt.

Läs hela domen här.

Statligt moln

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå en utformning för ett statligt moln.

Utredaren har fått i uppdrag att:

  • Kartlägga i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som hindrar eller försvårar för statliga myndigheter, kommuner och landsting att, med bibehållen säkerhet, utkontraktera it-drift till privata leverantörer,
  • analysera de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering, och
  • vid behov lämna författningsförslag som tydliggör förutsättningarna för sådan utkontraktering.

Utredningen ska redovisas senast den 31 augusti nästa år.

Läs mer här

Visselblåsare – nytt EU-direktiv

EU har antagit ett nytt EU-direktiv som ska stärka skyddet för visselblåsare. Direktivet börjar gälla i alla EU-länder 2021.

Läs pressmeddelandet här.

Cloud Act-avtal

USA och UK har ingått ett Cload Act-avtal.

Läs mer här.

Samtycker du till cookies?

Ett samtycke till cookielagring kan inte lämnas genom en på förhand ikryssad ruta som användaren måste avmarkera för att vägra samtycke. Detta slår EU-domstolen i ett nytt avgörande.

Domstolen finner att en ”viljeyttring” av den registrerade måste ske genom ett aktivt handlande och inte ett passivt. I domen preciserar även domstolen att då det även krävs ett aktivt handlande för att kravet på att den registrerade ”otvetydigt” har lämnat sitt samtycke ska vara uppfyllt.  

Läs domen här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk som arbetar med att stärka fokuset på dataskydd. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från mer är 750 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart