Maktbalansen på internet ändras med ny EU-lag

Författare:

|

Datum:

|

EU:s politiker har enats om en banbrytande lag för onlinetjänster och plattformar. Enligt Europeiska kommissionen syftar lagen om digitala tjänster, Digital Services Act (DSA) till att nollställa maktbalansen mellan onlinetjänster, användare och offentliga myndigheter.

Efter ett maraton av 16 timmars förhandlingar nådde parlamentet och rådet, EU:s två lagstiftande organ, en överenskommelse på lördagsmorgonen den 23 april 2022. Överenskommelsen slöts vid ett informellt förhandlingsmöte (trialog), där Europeiska kommissionen agerar som medlare. Nu ska de sista detaljerna utarbetas, sedan ska de båda lagstiftande organen formellt anta rättsakten.

– ”I och med DSA är det slut med stora onlineplattformar som beter sig som om de är ”för stora för att bry sig”. DSA lägger fast tydliga, harmoniserade skyldigheter för plattformar – i proportion till storlek, inverkan och risk. Kommissionen får i uppdrag att övervaka mycket stora plattformar, inklusive möjligheten att införa effektiva och avskräckande sanktioner på upp till 6 % av den globala omsättningen eller till och med ett förbud mot att bedriva verksamhet på EU:s inre marknad vid upprepade allvarliga överträdelser. EU-institutionerna har arbetat hand i hand på rekordtid, med beslutsamhet och ambition för att skydda våra medborgare på nätet” säger Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, i ett pressmeddelande.

Klassificering avgör omfattningen av en tjänsteleverantörs skyldigheter
Leverantörer av digitala tjänster delas in i fyra kategorier. Kategoriseringen säkerställer att de rättsliga skyldigheterna motsvarar leverantörens roll, storlek och inflytande i ekosystemet på nätet.

Förmedlingstjänster som Internetleverantörer har de minsta skyldigheterna, ett krav är att deras användarvillkor måste respektera de grundläggande rättigheterna. Hostingtjänster, t.ex. molnleverantörer, måste följa samma skyldigheter och är därutöver också skyldiga att bland annat rapportera brott. Onlineplattformar som app-butiker och sociala medier har ännu fler skyldigheter, bland annat måste de tillhandahålla användaren en möjlighet att lämna klagomål och överklaga. Mycket stora plattformar med mer än 45 miljoner användare i EU har ännu fler skyldigheter och måste bland annat ge forskare tillgång till viktiga data så att de kan förstå hur online-risker utvecklas.

Precis som med GDPR kommer efterlevnaden av DSA att kontrolleras av tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna. De nationella tillsynsmyndigheterna bildar också en styrelse ”European Board for Digital Services” som kommer ha en rådgivande funktion. Det finns dock en skillnad mot GDPR vad gäller tillsynen. Jättestora sökmotorer och onlineplattformar med mer än 45 miljoner EU-användare kommer ha två tillsynsmyndigheter att förhålla sig till. EU-Kommisionen kommer kontrollera efterlevnaden av de strängare delarna av regelverket som exklusivt gäller jättestora aktörer, genom utökad tillsyn.

Ett paradigmskifte i nätregleringen
Enligt nuvarande regler kan plattformar för sociala medier, i egenskap av privata aktörer, fritt censurera innehåll och stänga av användare som inte bryter mot lagar. Lagen om digitala tjänster innebär ett paradigmskifte. EU har dragit slutsatsen att dessa halvoffentliga forum är viktiga för det offentliga samtalet. EU tänker att plattformarna behöver regleras för att skydda grundläggande rättigheter på nätet som yttrandefriheten.

I den förklarande promemorian anger Europeiska kommissionen att de är oroliga för att fördomsfulla algoritmer i automatiserade verktyg för innehållsmoderering skulle kunna drabba utsatta eller missgynnade grupper oproportionerligt mycket, baserat på egenskaper som kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

För att motverka dessa risker framhäver Europeiska kommissionen att DSA endast kommer kräva att olagligt innehåll tas bort. Genom DSA införs också obligatoriska skyddsåtgärder för att minimera risken för felaktiga eller omotiverade ingrepp i nätanvändarnas yttrandefrihet. När information som skapats av en användare tas bort måste den sociala medieplattformen ge en förklaring. Användaren måste också ges tillgång till en mekanism för klagomål och en extern tvistlösning utanför domstol (Se sidan 12 i promemorian).

DSA innehåller flera element av konsumentskydd. Enligt ett pressmeddelande från Europaparlamentet kommer riktad reklam baserad på känsliga personuppgifter som sexuell läggning och religion att förbjudas, vilseledande design av användargränssnitt (mörka mönster) kommer inte att tillåtas och nätvåld som hämndporr kommer omedelbart att behöva tas bort.

EU menar allvar
Europeiska unionen har långtgående planer för att se till att unionens tekniklagstiftning får ett effektivt genomslag. Ars Technica rapporterar att EU-kommissionären Thierry Breton den 26 april 2022 utfärdade en varning till Elon Musk, bara en dag efter att han offentligt meddelade att han hade ingått ett avtal om att förvärva Twitter. Artikeln nämner att Elon Musk offentligt har beskrivit sig själv som en ”yttrandefrihetsabsolutist” som vill lätta på Twitters regler för moderering.

Som svar på detta sade EU-kommissionären Thierry Breton att han ville ge Elon Musk en ”reality check”. Enligt artikeln framhöll Breton att om Twitter vill bedriva verksamhet i Europa måste företaget helt och hållet följa reglerna i lagen om digitala tjänster. Det gäller bland annat regler om moderering, öppenhet om algoritmer, transparens när det gäller yttrandefrihet samt bekämpning av näthat, hämndporr och trakasserier.

Den 27 april 2022 rapporterade Omni att Europeiska kommissionen planerar att öppna ett kontor i San Francisco i Kalifornien. Inrättandet av detta kontor skulle göra det lättare för kommissionen att föra en dialog med nätjättar och övervaka hur de följer EU-lagar som GDPR eller DSA.

Läs mer här:

Europaparlamentets pressmeddelande 23 april 2022:

Rådets pressmeddelande 23 april 2022:

EU-kommisionens pressmeddelande 23 april 2022:

Kommisionens sida informationssida om DSA

Artikel i Ars Technica 26:e april 2022:

Artikel i Omni 27 april 2022: