Kamp mot desinformation, Deep fakes, manipulation: Europas privata sektor uppdaterar uppförandekod

Författare:

|

Datum:

|

Den privata sektorn i Europa har uppdaterat sin uppförandekod mot desinformation. Koden har även stöd från Europeiska kommissionen. Koden har främst uppdaterats på grund av ökad oro för det ökade missbruket av deep fakes och Rysslands tilltagande spridning av desinformation efter invasionen av Ukraina.

Nyckelaktörer samverkar för ett tryggt internet
I ett pressmeddelande publicerat den 16 juni välkomnade Europeiska kommissionen offentliggörandet av förbättringar i uppförandekoden om desinformation. Koden, som först publicerades 2018, innehåller omfattande och specifika åtaganden från plattformar och internetföretag där de åtar sig att bekämpa desinformation. Detta är ytterligare ett viktigt steg mot en mer öppen, säker och pålitlig onlinemiljö.

Deep fakes är videor eller bilder som har manipulerats med AI-verktyg. De kan missbrukas av någon som vill utge sig för att vara en annan person. Man kan till exempel ta en offentligt tillgänglig video av en kändis och ersätta kändisens ansikte med någon annans och säga kontroversiella saker. Det verkar som om vi ännu inte nått en punkt där vem som helst kan skapa deep fakes som är omöjliga att skilja från autentiska videos. När tekniken blir tillräckligt bra och om den då även blir brett tillgänglig, kan samhället stå inför ett stort problem. Människor kan komma att bli misstänksamma mot all form av digital information.

Privata företag och föreningar utformar sina egna spelregler
Uppförandekoden skrevs av privata sektorn, av teknikföretag, organisationer i det civila samhället och företag som arbetar med digital reklam. Det är frivilligt att underteckna överenskommelsen, men om man skriver under kommer man bli juridiskt bunden att följa den. Detta beror på rättsakten om digitala tjänster (Digital Service Act, DSA), som säger att företag som har undertecknat koden måste följa den.

Europeiska kommissionen säger att de organisationer som undertecknat 2018 års uppförandekod om desinformation har följt kommissionens vägledning som offentliggjordes i maj 2021 och har gjort förbättringar för att motverka spridningen av desinformation på nätet. De har också lärt sig av COVID19-krisen och Rysslands attack mot Ukraina. Den uppdaterade uppförandekoden är utformad för att minska desinformationens negativa inverkan på samhället, enligt Europeiska kommissionen.

Organisationerna som undertecknat överenskommelsen gav tre aktörer i uppdrag att leda arbetet med att se över och förhandla revideringen av uppförandekoden. Revideringen har letts av  konsultbolaget Valdani, Vicari and Associates (VVA) en oberoende konsult och Oreste Pollicino, professor i konstitutionell rätt vid Bocconi University, som haft rollen som opartisk medlare.

EU-kommissionen ger sitt aktiva stöd
Den nya koden mot desinformation kommer att göra det lättare för forskare att få tillgång till plattformsdata och göra att innehållskapare får mindre reklamintäkter om de delar falsk information. Vára Jourová, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för värderingar och öppenhet, sade att överenskommelsen kommer att bidra till att minska spridningen av desinformation från Ryssland och att minska andra attacker mot demokratin.

Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, sade att desinformation är en form av invasion av nätet. Han efterlyser hårdare tag från plattformarna i denna fråga, eftersom det inte är acceptabelt att någon tjänar pengar på att sprida desinformation. Den nya uppförandekoden, som understöds av DSA, innehåller hårda sanktioner för plattformar som bryter mot den. EU-kommissionär Breton har varnat för att mycket stora plattformar som inte vidtar lämpliga åtgärder för att stoppa spridningen av ”desinformation” kan få straffavgifter motsvarande upp till 6 procent av sin globala omsättning.

I pressmeddelandet diskuterar EU-kommissionen hur koden, tillsammans med den nya rättsakten om digitala tjänster (DSA) och kommande lagstiftning om öppenhet och inriktning av politisk reklam, kommer att bidra till att bekämpa spridningen av desinformation i EU. Bland de 34 undertecknarna finns stora onlineplattformar, annonsteknikföretag, faktagranskare och organisationer i det civila samhället.

Uppförandekoden ska bland annat motverka spridandet av desinformation
Den förbättrade uppförandekoden om desinformation syftar till att avhjälpa bristerna i den tidigare koden, med starkare och mer detaljerade åtaganden och åtgärder.

Den nya uppförandekoden mot desinformation innehåller skyldigheter för undertecknarna att

 1) Bredda deltagandet.

 2) Minska de ekonomiska incitamenten för spridning av desinformation. Detta omfattar även att  förhindra att de som sprider desinformation får ta del av reklamintäkter.

3) Ta itu med nya manipulativa beteenden, såsom att skapa falska konton, robotar eller skadliga ”deep fakes” som sprider desinformation.

4) Ge användarna bättre verktyg för att identifiera, förstå och rapportera desinformation.

5) Utöka faktagranskningen i alla länder och på alla språk, samtidigt som man ser till att faktagranskarna får rättvis ersättning för sitt arbete.

6) Säkerställa öppenhet gällande politisk reklam genom att göra det enkelt för användarna att  identifiera politiska annonser genom förbättrad märkning och information om sponsorer, utgifter och annonsens varaktighet.

7) Stödja forskare genom att ge dem bättre tillgång till data.

8) Utvärdera sin egen inverkan genom ett starkt ramverk för övervakning.

9) Inrätta ett centrum för transparensfrågor och en arbetsgrupp för att övervaka genomförandet av koden.

De som undertecknat den reviderade uppförandekoden om desinformation har nu sex månader på sig att genomföra den. Kommissionen kommer regelbundet att utvärdera de framsteg som gjorts i genomförandet av koden baserat på rapporter från undertecknarna. Arbetsgruppen som inrättats kommer att sammanträda var sjätte månad för att övervaka och anpassa skyldigheterna med hänsyn till den tekniska, samhälleliga, marknadsmässiga och juridiska utvecklingen.

Läs mer :

Europeiska kommissionens pressmeddelande den 16 juni 2022 på svenska:

Europeiska kommissionens pressmeddelande den 16 juni 2022 på engelska: