IMY varnar för risker med passfoton i brottsbekämpningen

Författare:

|

Datum:

|

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har lämnat ett yttrande över ett förslag om att använda biometriska uppgifter för effektivare brottsbekämpning. Förslaget innebär en utvidgning av de brottsbekämpande myndigheternas insamling och behandling av biometriska uppgifter, vilket väcker frågor om skyddet för enskildas grundläggande rättigheter och personliga integritet.

Om utredningen
Mot bakgrund av den ökade gängkriminaliteten har den så kallade Biometriutredningen (SOU 2023:32) lämnat förslag om polisens användning av biometriska data. Regeringens utredare, Eric Leijonram, presenterade förslaget i betänkandet ”Biometri för en effektivare brottsbekämpning” under en pressträff den 19 juni 2023. Här kommer några viktiga punkter i förslaget:

  • Brottsbekämpande myndigheter kommer jämfört med idag tillåtas registrera fler typer av biometriska underlag som DNA, fingeravtryck, foton och i större omfattning i förundersökningar om brott som har fängelse i straffskalan.
  • Det blir obligatoriskt att registrera DNA, fingeravtryck och ansiktsbilder av personer som anhålls, häktas eller verkställer ett fängelsestraff.
  • Brottsbekämpande myndigheter får söka efter ansiktsbilder och fingeravtryck i passregistret och i Migrationsverkets register för att klara upp allvarliga brott.
  • Brottsbekämpande myndigheter får under strikta förhållningsregler och i speciella fall använda DNA som används för släktforskning i förundersökningar om mord, grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn.
  • Polisens nuvarande register över DNA-profiler, fingeravtryck och signalement ersätts av ett biometriregister.
  • Ett nytt biometriregister som ska innehålla DNA-profiler, fingeravtryck, fotografier, video, röst, handstil och signalement inrättas. 
  • Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

IMY:s remissvar
IMY inser behovet av effektiva brottsförebyggande verktyg, särskilt med tanke på ökningen av grov brottslighet i Sverige. IMY anser att utredningens förslag till stor del balanserar behovet av en utökad användning av biometriska uppgifter och den enskildes rätt till personlig integritet. Samtidigt anser IMY att vissa aspekter av förslaget är för långtgående och sannolikt strider mot svensk lag och EU-rätten. 

Myndigheten varnar för att förslaget innebär en betydande och grundläggande förändring jämfört med idag och att det i praktiken delvis kringgår de regler och rättssäkerhetsgarantier som styr hur polisen får använda registren som den har tillgång till för att lösa brott. 

Kritik mot att använda passregistret
Fortsättningsvis är IMY starkt kritisk till den delen av förslaget som innebär att det upprättas en databas med biometrisk information som omfattar en större del av hela den svenska befolkningen. Konkret innebär detta att när en person ansöker om ett pass hos polisen, kommer dennes fingeravtryck och ansiktsbild inte bara att lagras i passets chip, utan även i ett nationellt passregister. Utredningen föreslår att polisen ska få göra sökningar i detta register på alla svenska medborgare över 15 år, även personer som inte är misstänkta, för att utreda vissa allvarliga brott. 

IMY betonar också att det finns ett behov av att analysera andra aspekter av förslaget mer i detalj. Medan förslaget betonar nödvändigheten och proportionaliteten av att samla in och behandla biometriska uppgifter, noterar IMY att det saknas tydlig vägledning om under vilka omständigheter sådana intrång i privatlivet är berättigade. IMY varnar för att det utan tydliga kriterier finns en risk för godtycklig och systematisk insamling av biometriska uppgifter från individer som går utöver vad som är proportionerligt. 

Långsiktiga risker för yttrandefriheten
Samtidigt framhåller IMY att förslaget måste ses i ljuset av andra förslag, däribland utökade möjligheter till användning av ansiktsigenkänning och kameraövervakning som också övervägs. Om det skapas ett register med biometriska ansiktsdata för stora delar av den svenska befolkningen och ansiktsigenkänning tillåts vid kameraövervakning på allmän plats uppstår frågor inte bara om den personliga integriteten, utan även om demonstrations- och yttrandefriheten.

Enligt IMY kräver en så betydande och genomgripande förändring som den som utredningen föreslår ett gediget beredningsunderlag och noggranna överväganden, bl.a. när det gäller förenligheten med regeringsformen och EU-rätten. Den kräver också en grundlig analys av behoven och konsekvenserna för den personliga integriteten. Enligt IMY:s uppfattning är betänkandet klart bristfälligt på dessa punkter. IMY konstaterar att det nu framlagda förslaget är mer långtgående än liknande regleringar som EU-domstolen underkänt, eftersom det här förslaget berör alla personer över 15 år med svenskt pass, det vill säga även de som inte är misstänkta för något brott.

IMY efterfrågar strängare regler för slagningar i registret
När det gäller förslaget att ersätta de tre polisregistren med ett enhetligt biometriregister uttrycker IMY en viss oro om hur andra myndigheter föreslås få tillgång till det registret. IMY vill att andra myndigheter såsom Säkerhetspolisen ska få samma förhållningsregler och begränsningar i hur de får göra sökningar i det föreslagna registret. 

Vidare uttrycker IMY vissa betänkligheter om vilka konsekvenser förslaget får för den personliga integriteten om man använder DNA-baserade släktforskningsdatabaser. Förslaget tillåter överföring av känsliga genetiska uppgifter till en kommersiell aktör i ett tredje land. IMY ifrågasätter om de befintliga skyddsåtgärderna är tillräckliga och antyder att det behövs en grundlig analys av hur förslaget förhåller sig till EU-rätten, EU-regler och riskerna för den personliga integriteten när känsliga uppgifter överförs till kommersiella aktörer på detta sätt. 

IMY betonar också att om förslagen genomförs kommer det att behövas mer resurser för tillsyn. Upprättandet av nya register och den utökade användningen av mycket integritetskänsliga metoder kräver en kraftfull tillsyn för att säkerställa att dataskyddsreglerna efterlevs.

Slutligen rekommenderar IMY en omfattande översyn av förslagets inverkan på skyddet för den personliga integriteten och grundläggande rättigheter. IMY föreslår att det tillsätts en statlig utredning för att bedöma den samlade effekten av detta och andra förslag som nyligen behandlats där brottsbekämpnande myndigheter föreslås få utökade befogenheter.

Läs mer: 

Biometriutredningens betänkande (SOU 2023:32)

IMY:s yttrande

Presskonferens den 19 Juni 2023 där Biometriutredningen presenterades