Preventiva tvångsmedel

IMY uttalar sig om fler preventiva tvångsmedel

Författare:

|

Datum:

|

Preventiva tvångsmedel

IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) har granskat ett förslag om att utvidga de brottsbekämpande myndigheternas användning av preventiva tvångsmedel. Myndigheten har lämnat ett remissvar och har särskilt fokuserat på hur förslaget påverkar skyddet för grundläggande fri- och rättigheter.

Det förslag som har granskats är slutbetänkandet från ”Utredningen om preventiva tvångsmedel”. Utredningen föreslår en utvidgning av användningen av tvångsmedel för att förhindra allvarliga brott enligt preventivlagen och lagen om hemlig dataavläsning.

Till att börja med konstaterar IMY att de flesta åtgärder som rör preventiva tvångsmedel har genomförts genom ett tidigare förslag, delbetänkandet SOU 2022:52. Fortsättningsvis upprepar IMY något som de också påtalade i sitt remissvar till delbetänkandet. Nämligen att de förslag som genomförts får långtgående konsekvenser för den personliga integriteten.

Förslaget i korthet
Utredningen föreslår att brottsbekämpande myndigheter i fler fall än idag ska kunna använda det som kallas för hemliga tvångsmedel. Hemliga tvångsmedel är olika former av övervakning som exempelvis övervakning av trafikuppgifter (information om vem någon har ringt och SMS:at utan att innehållet avlyssnas), hemlig avlyssning, hemlig övervakning och hemlig dataavläsning. 

IMY har granskat förslaget främst utifrån sin roll att skydda grundläggande fri- och rättigheter. Myndigheten anser att de föreslagna ändringarna har långtgående konsekvenser för den personliga integriteten, vilket kräver att åtgärdernas nödvändighet och effektivitet är proportionella. Vidare ser IMY positivt på att utredningen försökt värna den personliga integriteten. I just det här förslaget har utredaren föreslagit en begränsning som innebär att de utökade befogenheterna bara ska få användas i fall som är kopplade till organiserad brottslighet. 

Fortsättningsvis framhåller IMY behovet av att samordna utformningen av nya lagar. Myndigheten efterlyser en samlad genomgång av den senaste tidens reformer som gett brottsbekämpande myndigheter nya verktyg. IMY anser att det behövs en samlad bedömning av hur de ökade befogenheterna påverkar den personliga integriteten.

IMYs synpunkter i korthet om preventiva tvångsmedel

  • Den så kallade inhämtningslagen ska kunna användas för fler brott: IMY anser att utredningens förslag om att brottsbekämpande myndigheter ska kunna använda övervakningsbefogenheterna i inhämtningslagen för fler brott utgör en betydande förändring. Enligt nuvarande lagstiftning krävs det att brottet har minst två års fängelse i straffskalan. IMY betonar att utredningens förslag om att sänka kraven till att även omfatta en del brott som har minst sex månaders fängelse i straffskalan utgör ett stort ingrepp i den personliga integriteten. 
  • Brottsbekämpande myndigheters möjlighet att använda egen utrustning enligt inhämtningslagen för att inhämta uppgifter i realtid: Förslaget innebär att Polisen, Tullverket och Säkerhetspolisen kan koppla upp egen utrustning mot en teleoperatörs nät för att kunna inhämta uppgifter om vilka telefonnummer som en abonnent har ringt och skickat sms till. IMY menar att förändringen i sig inte innebär att mer personuppgifter behandlas i jämförelse med om de uppgifterna direkt tillhandahålls av operatören. Men eftersom det ger myndigheterna en möjlighet till viss löpande kartläggning kan det innebära risker för den personliga integriteten enligt IMY som samtidigt menar att utredningen lyckats bevisa att det finns ett behov av den här åtgärden.
  • Hemlig rumsavlyssning: IMY ställer sig frågande till utredningens förslag om att hemlig rumsavlyssning ska kunna användas i fler fall än idag. Myndigheten menar att förslaget innebär ett stort intrång i den personliga integriteten eftersom det handlar om avlyssning i känsliga miljöer som i människors bostäder och att övervakningen också riskerar att drabba oskyldiga som inte är misstänkta för brott.
  • Rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning knuten till en specifik person: Utredningen föreslår att beslut om åtgärderna hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning ska kunna knytas till en specifik person i stället för en specifik plats. IMY varnar för att åtgärden kan innebära ett stort intrång i oskyldigas personliga integritet. Myndigheten vill därför att åklagare som vill använda åtgärderna måste motivera hur de också avser att minska risken för oskyldiga. IMY varnar samtidigt för att det trots de föreslagna rättssäkerhetssåtgärderna ändå öppnar upp för en mycket omfattande övervakning av medborgare utan att de är misstänkta för brott.

Pressmeddelande: IMY yttrar sig om förslag till preventiva tvångsmedel

Remissvar: Yttrande över Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60) (imy.se)