IMY klargör: Söktjänster med utgivningsbevis kan granskas

Författare:

|

Datum:

|

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har omprövat sin behörighet att utöva tillsyn mot databaser med grundlagsskydd. Myndigheten har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande där detta klargörs. 

Grunden för den nya bedömningen är ny praxis från Sverige och EU som betonar att det behövs en balans mellan dataskydd och informationsfrihet.

Tidigare ansåg IMY att förekomsten av ett utgivningsbevis hindrade myndigheten från att utreda klagomål mot dessa tjänster. Det berodde på att myndigheten uppfattade att svenska lagar var skrivna på ett sätt som säger att söktjänsterna är undantagna från EU:s dataskyddsförordning GDPR. 

Myndigheten anser dock mot bakgrund av ny praxis att det är juridiskt klarlagt att dessa tjänster faktiskt är inom räckhåll för GDPR. EU-domstolen har understrukit att alla begränsningar av skyddet för personuppgifter måste vara strikt nödvändiga och proportionerliga, vilket innebär att det är en rättighet som inte ska inte äventyras i onödan.

Förändringen har sin grund i flera saker

  1. Stärkta individuella rättigheter: Individer som lämnar in klagomål har fått en starkare rättslig ställning och IMY:s skyldigheter att utreda och hantera dessa klagomål har utökats.
  2. Balansering av rättigheter: Behovet av att väga rätten till dataskydd mot yttrande- och informationsfriheten har blivit tydligare genom rättspraxisen, intressena måste vägas mot varandra i det enskilda fallet.
  3. Allmänhetens oro: IMY har mottagit många klagomål om den omfattande spridningen av personuppgifter genom dessa söktjänster, som enskilda personer finner mycket påträngande och oroande. Sådana uppgifter inkluderar ofta känslig information som namn, adresser, fordonsinnehav och brottmålsdomar, vilket ger upphov till betydande integritets- och säkerhetsproblem.

I det rättsliga ställningstagandet anser sig myndigheten ha rätt att granska tjänsterna. Däremot tycker IMY fortfarande att det är oklart om myndigheten får vidta åtgärder om den finner att en sådan tjänst bryter mot lagen. IMY kommer återkomma till den frågan i framtida utredningar. 

Läs mer

Tidigare nyheter från Forum för Dataskydd på ämnet