IMY beslutar att ålägga SL med en administrativ sanktionsutgift på 16 miljoner kronor

Författare:

|

Datum:

|

Under måndagen den 21 juni beslutade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att ålägga Storstockholms lokaltrafik (SL) med en administrativ sanktionsutgift på 16 miljoner kronor. Detta efter att IMY i samband med en tillsyn har konstaterat att SLs användning av kroppsburna kameror strider mot flera artiklar i dataskyddsförordningen.

SLs användning av kroppsburna kameror och IMYs bedömning
Enligt SL användes de kroppsburna kamerorna för tre ändamål:
1) För att förebygga hotfulla situationer riktade mot kontrollanter i samband med biljettkontroller
2) För att dokumentera inträffade incidenter
3) För att fast- och säkerställa identiteten på resenärer som åläggs tilläggsavgifter

IMY konstaterade inledningsvis att videoinspelning med kroppsburna kameror får användas för det första ändamålet eftersom det finns ett berättigat intresse – att skydda kontrollanter från hot. IMY ansåg däremot att videoklippens längd måste begränsas till maximalt 15 sekunder för att garantera att principerna om laglighet och uppgiftsminimering i artikel 5.1 a respektive c efterlevs.

Vidare uttryckte IMY att videoinspelning inte kan användas för att säkerställa resenärers identitet vid utfärdandet av en tilläggsavgift eftersom en sådan behandling av personuppgifter inte är nödvändig. Samma ändamål kan och bör därför uppfyllas genom mindre integritetskränkande åtgärder, exempelvis med hjälp av stillbilder.

Brister i information till de registrerade
De registrerade har rätt att bli meddelade om att en behandling av deras personuppgifter sker och ska informeras om syftet med behandling. IMY ställde sig kritisk till att endast resenären som ålagdes en tilläggsutgift fick information om personuppgiftsbehandlingen. De övriga passagerare som råkade befinna sig i närheten fick alltså ingen information på plats.

Övriga resenärer kunde läsa om personuppgiftsbehandlingen på SLs hemsida, men sådan information ansågs inte tillräcklig i ljuset av artikel 13 dataskyddsförordningen. Dessutom fanns det endast information om behandling av stilla och rörliga bilder samtidigt som information om ljudupptagning utelämnades. IMY anmärkte att detta var allvarligt eftersom ljudupptagning anses vara särskilt integritetskänsligt.

Läs mer här