EU stärker sin cyberförsvarsförmåga och stöttar europeiska cybersäkerhetsföretag

Författare:

|

Datum:

|

Författare: Kave Noori

EU har presenterat en ny politik och handlingsplan för cyberförsvaret som ska förbättra EU:s förmåga att skydda sina medborgare och sin infrastruktur mot cyberhot. Detta är en följd av Rysslands aggression mot Ukraina och syftar till att göra EU bättre rustat för att hantera sådana hot. 

Cyberattacker har på senare tid visat vilka risker de utgör för civila och militära mål, något som kräver fler åtgärder för att skydda samhället. EU kommer med sin nya cyberförsvarspolitik att öka samarbetet och investeringarna i cyberförsvaret för att bättre skydda, upptäcka, avskräcka och försvara sig mot det ökande antalet cyberattacker.

EU är fast beslutet att förbättra sin cyberförsvarsförmåga och bättre samordna sina insatser mellan det civila cyberförsvaret och det militära cyberförsvaret. I denna plan ingår också att minska EU:s beroende av kritisk teknik och att förbättra utbildningen och samarbetet mellan aktörer på området.

EU:s politik för cyberförsvar ska bygga på fyra pelare: 

1. Gemensamma åtgärder för att stärka EU:s cyberförsvar. 

2. Skydd av EU:s försvarsekosystem. 

3. Investeringar i cyberförsvarskapacitet.

4. Partnerskap för att hantera gemensamma utmaningar.

Gemensamma åtgärder för att stärka EU:s cyberförsvar 
EU kommer att stärka sina samordnade insatser mellan nationella aktörer och EU-aktörer på cyberförsvarsområdet för att stärka informationsutbytet och samarbetet. Detta omfattar bland annat inrättandet av ett samordningscentrum för cyberförsvar inom EU (EUCDCC), skapandet av ett operativt nätverk för milCERTs (Military Computer Emergency Response Teams) samt utvecklingen och stärkandet av EU:s cyberbefälhavarkonferens.

Skydd av EU:s försvarsekosystem EU kommer att ta initiativ till att säkra försvarsekosystemet genom att ta fram rekommendationer för standardisering och certifiering av cybersäkerhet, skapa riskscenarier för kritisk infrastruktur och främja samarbete mellan civila och militära standardiseringsorgan.

Investering i cyberförsvarskapacitet
EU kommer att vidta flera åtgärder för att ta itu med de militära utmaningarna inom cyberförsvaret. Bland annat ska prioriteringarna för kapacitetsutveckling ses över, en färdplan för EU: s cyberteknik utarbetas och en EU-akademi för cyberkompetens inrättas.

Partnerskap för att hantera gemensamma utmaningar 
Europeiska unionen kommer att försöka bygga skräddarsydda cyberförsvarspartnerskap för att möta gemensamma utmaningar. Detta inkluderar att stärka samarbetet mellan EU och Nato i fråga om cyberförsvarsträning, övningar, utbildning, lägesuppfattning, standardisering och certifiering samt att hjälpa partnerna att bygga upp sin cyberförsvarskapacitet.

Europeiska investeringsbanken håller cyberförsvarsindustrin under sina vingar
Parallellt med ansträngningarna för att stärka cyberförsvaret försöker EU även stärka den digitala suveräniteten. Enligt Computer Sweden står Europa inför ett allvarligt hot mot cybersäkerheten eftersom mycket av den bästa säkerhetstekniken har sålts till andra länder. EU vidtar nu åtgärder för att behålla dessa företag i regionen. Enligt artikeln ska Europeiska investeringsbanken stödja en ny plattform som ska göra det möjligt för unga cybersäkerhetsföretag att få kontakt med investerare och offentliga finansiärer så att de kan hitta den finansiering som behövs för deras tillväxt. 

Enligt Computer Sweden är cybersäkerheten viktigare än någonsin. EU ligger förvisso i framkant när det gäller forskning och innovation inom cybersäkerhet, men har halkat efter länder som USA och Israel när det gäller att utveckla och behålla högpresterande cybersäkerhetsföretag. Detta har blivit en oroväckande trend i det rådande säkerhetsläget, i artikeln kan man läsa att många unga, banbrytande företag flyttar till USA och att denna trend måste vändas.

Läs mer
Pressmeddelande den 10 november 2022 från EU-kommissionen och EU:s höge representant (EU:s ”utrikesminister”, reds anmn.) om att EU stärker sitt cyberförsvar

Gemensamt uttalande den 10 november 2022 från EU-kommissionen och EU:s höge representant till Europaparlamentet och Rådet om en ny cyberförsvarspolitik

Frågor och svar om den nya cyberförsvarspolitiken

Computer Swedens artikel den 15 november 2022 om att Europa dräneras på sin egen cybersäkerhet