EU ökar tempot för att bli världsledande inom AI

Författare:

|

Datum:

|

Artificiell intelligens (AI) är för närvarande en hög politiskt prioriterad fråga i Europeiska unionen (EU). Europaparlamentets har till och med inrättat ett särskilt utskott för artificiell intelligens i den digitala tidsåldern, The Special Committee on Artificial Intelligence in the Digital Age (AIDA).

Mandatet för detta utskott är att ta ett horisontellt grepp om AI, vilket innebär att det kommer att arbeta holistiskt med AI tvärs över politikområden. AIDA:s yttersta uppgift är att skapa en långsiktig färdplan för artificiell intelligens i Europeiska unionen.

För att bedöma AI:s framtida inverkan på Europeiska unionen kommer AIDA att anordna utfrågningar och workshoppar med viktiga intressenter, däribland experter, beslutsfattare och näringslivet. Målet med denna process är att identifiera möjliga angreppssätt för att ta tillvara på AI:s möjligheter inom områdena kompetens, sysselsättning, utbildning, hälsa, transport, miljö, industri och e-förvaltning samt att ta reda på hur länder utanför Europeiska unionen hanterar denna fråga.

Toppmöte om artificiell intelligens

Onsdagen den 8 november 2021 anordnade AIDA-utskottet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) tillsammans ett AI-toppmöte för berörda intressenter. EESK organiserade förmiddagsdelen av evenemanget med inbjudna talare från den akademiska världen, den privata sektorn och det civila samhället. Under eftermiddagen var det politiska fokuset större, med AIDA som värd för en politisk panel på hög nivå, ett interparlamentariskt möte där parlamentsledamöter från Europaparlamentet träffade parlamentariker från medlemsstaterna och en politisk debatt om förslaget till förordning om AI inom EU.

Under det interparlamentariska mötet med nationella parlament vars syfte var att fördjupa AI-dialogen mellan Europaparlamentariker och deras motsvarigheter från EU:s medlemsstater, sade AIDA-utskottets ordförande Dragoș Tudorache att EU måste samordna sina åtgärder och strategier för att bli en verklig geopolitisk aktör och använda sin kollektiva makt på den globala arenan, särskilt inom den digitala sfären. För att möta AI:s inverkan på vår digitala tidsålder ansåg han att detta är exakt den typ av dialog som vi bör fortsätta att främja och föra så ofta som möjligt.

AI ett hett debatterat ämne

Det råder ingen tvekan om att det händer mycket i den offentliga politiska debatten om artificiell intelligens just nu. ZDNET rapporterar att Europaparlamentet i början av oktober antog en icke-bindande resolution där parlamentet rekommenderar att brottsbekämpande myndigheter inte får använda ansiktsigenkänning. På Nordic Privacy Arena i september uppmanade också en talare som representerade Europeiska datatillsynsmannen integritetsexperter att delta i den offentliga debatten om riskerna med biometrisk- och beteendeigenkänning i offentliga miljöer.

Den 9 november lade AIDA-utskottets särskilda rapportör Axel Voss fram ett första offentligt utkast till EU:s färdplan för artificiell intelligens. EU bör enligt utkastet inte reglera artificiell intelligens som en teknik, utan lagstiftningsåtgärder bör bestämmas utifrån vilken typ av risk som det AI-baserade systemet utgör. I utkastet varnas det för att EU redan ligger på efterkälken i den globala teknikkapplöpning som kommer att avgöra den framtida politiska och ekonomiska maktbalansen i världen. I utkastet sägs också att AI kan utmana våra nationalstaters suveränitet och de demokratiska systemens grundvalar.

Vill du fördjupa dig?

Se inspelningarna från AI-toppmötet HÄR

Läs

Läs pressmeddelandet om den Europaparlamentets särskilda rapportörs första utkast till AI-färdplan för Europa HÄR