EU-kommissionens rapport gällande dataskyddsregler nu publicerad

Författare:

|

Datum:

|

Den 24 juni i år offentliggjorde EU-kommissionen en rapport gällande tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft för drygt två år sedan.

Den offentliggjorda rapporten visar att GDPR har uppfyllt de flesta av sina mål, särskilt genom att erbjuda medborgarna en stark uppsättning verkställbara rättigheter och genom att skapa ett nytt europeiskt system för styrning och verkställighet.

Modernisera mekanismer för dataöverföring

EU-kommissionen skall, enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), rapportera om tillämpningen och översynen av förordningen med en första rapport efter två år och därefter vart fjärde år. I rapporten presenteras en förteckning över åtgärder som ytterligare ska underlätta tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen för alla berörda parter med särskilt fokus på små och medelstora företag. Detta för att främja samt vidareutveckla en verkligt europeisk dataskyddskultur samt ett kraftfullt verkställande. 

För att nå den fulla potentialen i internationella uppgiftsöverföringar ska kommissionen fortsätta sitt arbete mot en adekvat skyddsnivå med sina partner runt om i världen. Utöver detta håller kommissionen, i samarbete med Europeiska dataskyddsstyrelsen, på att modernisera andra mekanismer för dataöverföring, inbegripet standardavtalsklausuler, det mest använda verktyget för dataöverföring.

Läs hela rapporten här.