EU inrättar en AI-byrå

Författare:

|

Datum:

|

EU-kommissionen har nyligen offentliggjort att man inrättar en europeisk AI-byrå, som ska fungera som ett centrum för AI-expertis i EU. Byrån kommer att spela en avgörande roll i genomförandet av AI förordningen, världens första heltäckande rättsliga ramverk för AI. 

EU påstår inte att detta är den första AI-lagen i hela världen. De menar att det är den första AI-lagen som reglerar användningen av AI inom många samhällsområden. Tanken är att lagen ska skydda människors hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter och samtidigt skapa förutsebara spelregler för företag i de 27 EU-länderna. Europaparlamentet planerar att hålla sin slutomröstning för att anta lagen i april.

AI-byrån blir knutpunkt och expertorgan

AI-byrån kommer att arbeta tillsammans med medlemsstaterna, akademin, industrin, tankesmedjor, civilsamhället och open source rörelsen för att stödja genomförandet av AI-lagen, främja utvecklingen av tillförlitlig AI och stödja internationella samarbeten. 

European Artificial Intelligence Board utgörs av medlemsstaternas myndigheter

Ett annat organ som kommer att inrättas på EU-nivå är en europeisk nämnd för artificiell intelligens, European Artificial Intelligence Board. Den kommer att bestå av en representant per medlemsstat och European Data Protection Supervisor kommer att delta som observatör vid dess möten. Nämndens uppgift är att ge råd och stöd till EU-kommissionen för att se till att AI-lagen tolkas på ett enhetligt och effektivt sätt i hela unionen. Den kommer att samordna med nationella myndigheter, utbyta expertkunskaper och ge råd om tillämpningen. Den kommer också att bidra till ökad enhetlighet i hur medlemsstaternas myndigheter handlägger ärenden och jobbar med frågor kring AI-kompetensen i samhället. 

Varje medlemsstat ska besluta vilken eller vilka myndigheter som ska få i uppdrag att genomföra de olika uppgifter som åligger de nationella myndigheterna enligt AI-lagen. Förordningen kräver att myndigheterna är rustade med tillräckliga tekniska och ekonomiska resurser och har personal som är kunnig i AI-teknik, cybersäkerhet och dataskydd.

Medlemsstaternas myndigheter ansvarar för att företag och myndigheter som använder artificiell intelligens följer bestämmelserna i lagen. Myndigheterna också att ha i uppdrag att vägleda och ge råd, särskilt till små företag och nystartade företag.

Läs mer: