EDPS: AI-konventionen måste skydda de grundläggande rättigheterna

Författare: Kave Noori

Den 14 oktober 2022 lämnade European Data Protection Supervisor (EDPS) ett yttrande om rekommendationen till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om en Europarådskonvention om artificiell intelligens.

Det pågår för närvarande flera processer parallellt för att reglera användningen av artificiell intelligens. Forum för Dataskydd rapporterade genom två artiklar i somras (läs mer här och här) att Europarådet utarbetar en konvention om artificiell intelligens. Samtidigt förhandlar Europeiska unionen om en EU-förordning om artificiell intelligens. Dessutom föreslog EU-kommissionen förra månaden ett direktiv om skadeståndsansvar för AI-lösningar. Samtidigt har FN enligt Deutsche Welle sedan 2014 försökt att reglera användningen av autonoma dödliga vapen utan framgång, eftersom vissa militärmakter inte vill underteckna ett förbud.

EDPS skriver att myndigheten välkomnar Europarådets mål att skapa det första rättsligt bindande internationella regelverket om artificiell intelligens som bygger på Europarådets normer för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Därför stöder EDPS inledandet av förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om konventionen och välkomnar unionens roll för att främja pålitlig artificiell intelligens som överensstämmer med unionens värderingar. 

Vidare skriver EDPS i sitt yttrande att förslaget till konvention ger en möjlighet att komplettera den föreslagna AI-förordningen genom att stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna för alla individer som berörs av AI. EDPS rekommenderar särskilt att EU i förhandlingarna om Europarådets konvention om artificiell intelligens bör trycka på för att konventionen ska innehålla starkare skydd och rättigheter för individer som påverkas av AI-system. EDPS rekommenderar också att ett särskilt förhandlingsdirektiv uttryckligen bör hänvisa till efterlevnaden av EU:s dataskyddsregler och att konventionen bör främja införandet av Privacy by design och Privacy by default.

Reaktioner från det civila samhället
AlgorithmWatch och andra organisationer i det civila samhället med observatörsstatus i Europarådets kommitté för artificiell intelligens betonar vikten av en rättslig ram för artificiell intelligens som bygger på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. De hävdar att EU:s egna förhandlingar om en AI-förordning inte bör försena denna process, eftersom de två ramverken har olika mål och bör komplettera varandra.

AlgorithmWatch skriver att AI är en teknik i snabb utveckling som berör varje aspekt av våra liv och som varje dag fattar beslut om vem som får anställning, vem som får offentliga förmåner, vem som antas till högskolan och vem som döms till fängelse. De konstaterar att ny teknik kan vara en kraft som främjar det goda och driver på sociala framsteg. Detta kräver dock att det införs demokratiska regler för att se till att vi människor kontrollerar användningen av denna teknik och inte tvärtom.

AlgortihmWatch anser slutligen att kommittén för artificiell intelligens bör gå vidare med sitt arbete med utkastet till AI-konvention och att varje försening av processen skulle vara kontraproduktiv. De betonar att om EU-kommissionen inte kan förhandla på EU:s vägnar innan trialogen (en del av EU:s interna beslutsprocess) är avslutad, skulle detta försena Europarådets process för att skydda grundläggande rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen i samband med användningen av AI-system. AlgortihmWatch betonar att nästan hälften av Europarådets medlemsstater inte är EU-länder och att detta på ett otillbörligt sätt skulle sätta stopp för de insatser som görs av många stater utanför EU som inte kommer att omfattas av EU:s AI-förordning.

Läs mer här:

EU-kommissionens förslag till förhandlingsdirektiv

EDPS pressrelease 14 okt 2022 

Forum för Dataskydds artikel om Europarådets AI-konvention del 1 (1 juli 2022)

Forum för Dataskydds artikel om Europarådets AI-konvention del 2 (7 juli 2022)

EU-kommissionens förslag till AI-förordning

EU-kommissionens förslag till direktiv om ansvar (skadestånd) för artificiell intelligens, 28 sept. 2022

Artikel av Deutsche Welle om FN:s försök att förbjuda ”Mördarrobotar”, 25 juli 2022

Uttalande av Algorithmwatch med flera, 18 okt 2022

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart