Den norska tillsynsmyndigheten Datatillsynet har konstaterat att Olso Universitetssjukhus måste ingå nya avtal när sjukhuset tar hjälp av utländska laboratorier

Författare:

|

Datum:

|

Datatillsynet har efter en tillsyn av Olso Universitetssjukhuset konstaterat att sjukhuset inte kan säkerställa att de har kontroll över patientdata när laboratorietjänster efterfrågas från andra länder.

Tillsynsmyndigheten konstaterar att det är viktigt att kunna ta hjälp av utländska laboratorier när sjukhuset i fråga eller andra norska laboratorier saknar expertis för att förse patienterna med sådan vård som de behöver. Sjukhuset skickar ut blodprov, annat biologiskt material och patientdata till andra länder, både inom och utanför EES. Detta påverkar cirka 8000 patienter per år.

Avtal som kan tillgodose rätt behandling av personuppgifter saknas

Att det kan finnas ett behov av att ta hjälp från utländska laboratorier befriar inte sjukhuset från dess ansvar att säkerställa en säker och lämplig behandling av biologiska prover och patientdata.

Datatillsynet fastställde att sjukhuset har misslyckats med att upprätta lämpliga avtal för att säkerställa en korrekt behandling av sjukhusets förpliktelser och skydd av patientdata. Detta bland annat eftersom sjukhuset har misslyckats med att ingå avtal om behandling av data med laboratorierna.

Sjukhuset kommer att ta tag i problemen

Sjukhuset skriver i sitt sista svar på Datatillsynets preliminära kontrollrapport att de vill ta tag i problemen som sjukhuset avslöjar. Sjukhuset kommer att delegera ansvaret för användning av utländska laboratorier till en särskild sjukhusenhet och kommer att ingå avtal med laboratorierna som säkerställer att patientdata och det biologiska materialet behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Direktören för Datatillsynet, Bjørn Erik Thon, menar att detta sänder positiva signaler från sjukhuset i fråga. En klar ansvarsfördelning och tydliga avtal är viktiga för skydd av personuppgifter och informationssäkerhet.

Det ursprungliga pressmeddelandet på norska finns att läsa här

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har rapporterat om pressmeddelandet på engelska här