Den italienska tillsynsmyndigheten Garante beordrar GEDI Gruppo Editorial att med omedelbar verkan begränsa all spridning av personuppgifter efter en känslig artikel

Författare:

|

Datum:

|

Den italienska tillsynsmyndigheten Garante har i ett nytt beslut beordrat mediegruppen GEDI Gruppo Editorial att med omedelbar verkan begränsa all spridning av personuppgifter. Detta efter att tidningen La Repubblica som publiceras av GEDI Gruppo Editorial offentliggjorde en artikel om en påstådd relation mellan en elev och en rektor på en gymnasieskola. Artikeln innehöll bland annat de inblandades namn, foton och utskrifter av meddelanden av privat karaktär.

Lagrum som aktualiserades  
I sitt beslut refererade tillsynsmyndigheten bland annat till art. 4, 9, och 85 i dataskyddsförordningen. Artikel 85 i dataskyddsförordningen handlar om att hitta en balans mellan rätten till integritet och yttrande- och informationsfriheten. Andra lagrum som aktualiserades var art. 137.3 i den italienska Data Protection Code som reglerar hur GDPR ska införlivas i nationell rätt. Garante framhöll bland annat att art. 137.3 i den italienska Data Protection Code belyser att pressfriheten måste förenas med de berörda personernas värdighet och grundläggande friheter. Vidare uppgav Garante att det är viktigt att beakta om informationen som publiceras är av väsentligt intresse för det allmänna. Garante framhöll även att sådana principer och grundläggande rättigheter måste ges en särskild vikt när det gäller information som kan kopplas till de registrerades privatliv.

Detaljerna i artikeln var inte nödvändiga enligt Garante
Garante påpekar att de detaljerna som nämns i artikeln inte var nödvändiga för att belysa frågan, speciellt eftersom de behöriga myndigheterna har inlett en utredning av ärendet. Garante ansåg därför att det i det här ärendet var av särskild vikt att garantera konfidentialitet och värdighet för de inblandade och att ärendet därför krävde brådskande åtgärder.

Garantes beslut i ärendet
Garante beslutade sammanfattningsvis att GEDI Gruppo Editoriale inom tre dagar ska kommunicera vilka åtgärder som har vidtagits för att följa Garantes order samt inkomma med dokument som förklarar det inträffade. Garante förbehöll sig dock rätten att ändra sitt beslut efter att förundersökningen i fallet har avslutats.

Läs mer här:

Italy: Garante publishes order against GEDI Gruppo Editoriale following publication of private messages in newspaper