Datainspektionen och Advokatsamfundet säger nej till hemlig dataavläsning

Författare:

|

Datum:

|

I november överlämnades utredningen om hemlig avläsning till justitieministern. Utredningen föreslog att myndigheter ska få möjlighet att använda exempelvis programvara för att komma åt information i datorer eller mobila enheter vid misstanke om mycket grov brottslighet. Utredningssekreterare David Caldevik presenterade förslaget och svarade på frågor vid Forum för dataskydds årliga glöggmingel i december.

Utredningen konstaterade att omkring 90 procent av den avlyssnade internettrafiken är krypterad och att det finns ett starkt behov av nya verktyg. Samtidigt beskrevs en rad allvarliga integritetsrisker.

Datainspektionen avstyrker förslaget, bl a med hänvisning till att utredningen underskattat just integritetsriskerna och till att det hur som helst inte kommer vara möjligt att ta del av information lagrad hos företag som Facebook, Microsoft och Apple.

– Hemliga tvångsmedel är speciella eftersom de ger staten rätt till en långtgående övervakning och kontroll över medborgarna. Det ställer särskilda krav på lagstiftningen, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen.

Advokatsamfundet, som varnat för ändamålsglidningar när liknande förslag lagts fram, avstyrker också förslaget.

”Hemlig dataavläsning erbjuder i det närmaste obegränsade tekniska möjligheter att övervaka människor i realtid. De avgränsningar som utredningsförslaget anvisar utgör dock enligt min mening inte tillräckligt skydd varken för den enskildes rättssäkerhet eller integritet … Som historien under senare tid visat tillkommer lagstiftning inte sällan för ett ändamål, men utvidgas efter en tid till att omfatta andra ursprungligen inte avsedda ändamål”, skriver generalsekreterare Anne Ramberg i ett särskilt yttrande.