Datainspektionen klar med granskning av Polismyndighetens belastningsregister

Författare:

|

Datum:

|

Den 20 januari 2020 inkom det från Polismyndigheten en anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen och en granskning av Polismyndighetens personuppgitsbehandling inleds.

Tekniska felaktigheter

Det var under perioden 19 november till och med den 13 januari 2020 som personuppgiftsincidenten ägde rum. Incidenten gällde utskick av ett antal utdrag ur belastningsregistret till enskilda personer som innehållit för få eller för många uppgifter. Datainspektionen beslutar, mot bakgrund av informationen, att granska Polismyndighetens personuppgiftsbehandling i belastningsregistret.

Vid granskningen framkom i huvudsak att Polismyndigheten under november 2019 infört en ny teknisk plattform, vilket krävde förändringar i kommunikationen med systemet för registerutdrag. Systemet genomgick ett flertal tester innan den driftsattes men trots detta uppdagades det felaktigheter i vissa typer av utdrag ur belastningsregistret. När problemet blev känt stoppade Polismyndigheten registerutdragstjänsten tillfälligt i väntan på att felet åtgärdades.

Polismyndigheten vidtagit ett antal åtgärder

Med anledning av incidenten har Polismyndigheten bland annat publicerat ett pressmeddelande med generell information om det inträffade samt underrättat samtliga enskilda som fått ett felaktigt utdrag. Vidare har Polismyndigheten uppgett att de följt upp vilka utdrag som skickats in samt gjort en noggrann utredning och riskbedömning av de felaktiga utdrag som kan användas för att söka vissa typer av arbeten.

Datainspektionen har granskat det inträffade och konstaterar att Polismyndigheten har åtgärdat de tekniska fel som orsakat incidenten och vidtar därför inga ytterligare åtgärder.

Ta del av hela granskningen här