Datainspektionen byter namn om regerigen får bestämma

Författare:

|

Datum:

|

Vid årsskiftet kan det vara så att vi får lägga ett nytt namn på minnet och därmed radera ett gammalt. Detta då Regeringen föreslår att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Därför namnbyte

I budgetpropositionen som regeringen lade fram 21 september framkom flertalet skäl till varför Datainspektionen bör byta namn, bland annat därför att:

”Datainspektionen har ett brett ansvar för att människor ska skyddas mot kränkningar av den personliga integriteten. Det framstår därför som naturligt att låta myndighetens uppdrag när det gäller skyddet för den personliga integriteten avspeglas i dess namn. Genom namnbytet markeras också myndighetens nya roll. Risken för att Integritetsskyddsmyndigheten skulle komma att förväxlas med Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden bedöms vara liten.”

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer här (s.90 ff. i Budgetpropositionen för 2021, hela dokumentet, prop. 2020/21:1)