Kategori: Okategoriserade

 • Lönebarometern 2020

  HR Commitment har under flera år genomfört löpande löneundersökningar för Sveriges bolagsjurister, Sveriges Compliance Officers och Sveriges internrevisorer i samarbete med respektive yrkesgrupps intresseförening. Syftet med undersökningen är att ge en bild av löneläget och arbetsvillkor och att ge dig som arbetar med dataskyddsfrågor underlag inför kommande lönediskussioner, vare sig det gäller dig själv eller dina… Read more

 • Schrems 2 – Det nya dataskyddslandskapet

  Forum för Dataskydd hade förmånen att hålla ett välbesökt webbinarium (nästan 500 deltagare) som handlade om Schrems 2. Notera att en del av seminariet genomfördes på engelska (NOYB:s del). En inspelning av webbinariet kommer inom kort att finns tillgängligt för forumets medlemmar under fliken medlemssidor. Webbinariet behandlade huvudsakligen dessa frågor ●Vad innebär domen för organisationerna i… Read more

 • Uppdaterad information kring kamerabevakning

  Med anledning av att Datainspektionen fått många frågor kring kamerabevakning i flerbostadshus har de nu tagit fram ny information gällande denna typ av kamerabevakning. Informationen riktar sig till både den som vill bevaka samt den som blir bevakad och går att finna på Datainspektionens webbplats. Den 16 juni i år kunde vi rapportera om en… Read more

 • Statskontorets myndighetsanalys av Datainspektionen

  Datainspektionen har enligt statskontoret inte visat tillräckligt bra resultat, särskilt inom tillsyn. Detta kan få konsekvenser att förvaltningar, företag och organisationer inte tar tillsyn på allvar och fortsätter hantera personuppgifter på fel sätt. Datainspektionen har genomgått stora förändringar och nu förväntar sig statskontoret bättre resultat. Läs mer här. Read more

 • Justitiekanslern (JK) har den 18 maj 2020 beslutat att Försäkringskassan ska utge 7 000 kr i skadestånd till en enskild person mot bakgrund av myndighetens felaktiga behandling av sekretessbelagda och känsliga personuppgifter

  Försäkringskassan skickade sekretesskyddade handlingar innehållande känsliga personuppgifter om en kvinna och hennes barn, till fel person. JK konstaterar i sitt beslut att för skadefall som inträffat innan dataskyddsförordningen trädde ikraft gäller den numera upphävda personuppgiftslagen (se prop. 2017/18:105 s. 176) och att det i aktuellt fall var fråga om sådan behandling av personuppgifter som omfattas… Read more

 • Datainspektionens granskning av kamerabevakning i trapphus visar att bostadsföreningen handlat fel

  Datainspektionen fick ett klagomål av boende i en bostadsrättförening där trapphus och entré kameraövervakas med ljud. Det finns totalt fyra kameror som spelar in dygnet runt. Datainspektionen påtalar att denna typ av kamerabevakning kan kartlägga boendes besök och vanor. Bostadsrättföreningen åläggs att betala 20 000 kr i sanktionsavgift. Läs mer här.   Read more

 • Tillfälligt stopp för infektionsspårnings-app

  Norska Datatilsynet stoppar tillfälligt användning av appen Infection Stop. Fram till 23 juni ska norska institutet för folkhälsa dokumentera och göra nödvändiga ändringar för att återuppta användandet. Datatilsynet ifrågasätter bristen på valfrihet för användare. Läs mer här. Read more

 • Personuppgiftsincident hos Tullverket

  Datainspektionen har fått in en anmälan om personuppgiftsincident där personal hos Tullverket har laddat upp personuppgifter i en molnbaserad app-tjänst. Personuppgifterna har på så vis spridits utanför Tullverket. Datainspektionen inleder nu en granskning av Tullverket. Läs mer här. Read more

 • Kroatisk lägesrapport om e-privacyförordning

  Det kroatiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd har lagt fram en lägesrapport om senaste utkastet till e-privacy-förordning. Det nya utkastet innehåller möjligheten att förlita sig på legitimt intresse för elektronisk kommunikation och att placera cookies på slutanvändarnas terminaler. Läs mer här. Read more

 • Analys av dataöverföring mellan EU och USA

  UCL har publicerat ett policydokument som analyserar dataöverföring mellan EU och USA. De menar att gränsöverskridande dataöverföringar underbygger den moderna, digitala ekonomin och deras bevarande är av betydelse för näringslivet. Dokumentet behandlar kommersiella dataöverföringar, historik och kommande dom i Schrems II-ärendet. Läs mer här. Read more